TBI SFK00401 tbi滚珠丝杠sfu1605   产品参数

TBI SFK00401 tbi滚珠丝杠sfu1605

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
4
导程
1
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
0.8
精度等级
螺母直径
10
法兰直径
20
螺母长度
12
螺母安装 PCD
15
额定动负载 CaN
64
额定静负载 C0aN
97
有效圈数
1X2
法兰盘宽度
14
法兰安装孔通孔直径
2.9
法兰安装孔沉孔直径
法兰安装孔沉孔深度
轴向刚度 KNm
5
TBI SFK00401 tbi滚珠丝杠sfu1605此型号部分数据来源于PMI FSIC8010-4 pmi是谁家丝杠